ĐOÀN THỦY TIÊN – TIỂU SỬ

ĐOÀN THỦY TIÊN

Qua Mỹ năm 1995
Yêu thích thơ văn
Hiện định cư tại Orlando, FL. Hoa Kỳ