Videos

1/ Ơn em
https://www.youtube.com/watch?v=W5Tet4Ii5pY&feature=em-upload_owner
2/Tạ ơn đời
https://youtu.be/5CLn1TTJy8M
3/ Nhân sinh
https://youtu.be/LqVjTtW5D1c
4/ Xin chỉ làm người 1 kiếp thôi
https://youtu.be/Dd7K9Mq7ciY

Mời nghe ngâm thơ
5/ Kiếp phù sinh
https://youtu.be/7rooc_LDTy0
6/ Hóa thân
https://youtu.be/eT84yGRICRM
7/ Con nhau xin hãy thương nhau
https://www.youtube.com/watch?v=8IQHzX4QuDE&feature=em-upload_owner
8/ Cứ vui cho hết cuộc đời này
https://youtu.be/r1_eSLSu_Ho

Xin mời nghe ngâm thơ
9/ Thu về bước mỏi
https://youtu.be/6XiKJ-K1Hb0
10/ 50 năm ngó lại thơ mình
https://www.youtube.com/watch?v=H_JqTbAiJ6A