SINH NHẬT

Hôm nay vừa được ngũ tuần
Trông ra trời đất nửa gần nửa xa
Từ khi vào cuộc phong ba
Năm mươi năm giữa Ta Bà chạy quanh .
Tiếc hoài một chuỗi ngày xanh
Đem thiêu trong lửa chiến tranh hận thù
Ngoài vườn rơi ngọn lá Thu.
Giật mình thấm nghĩa phù du cuộc đời.
xxx
Năm xưa đi giữa chợ đời
Xốn xang vì những gọi mời lợi danh .
Mơ hoa nửa giấc tan tành !
Nắng mưa thôi cũng cam đành phận tôi
Buồn theo chén rượu đầy vơi
Uống hoài mà vẫn chưa thôi muộn phiền !
Say, nằm, mơ chốn an nhiên
Vô thường tỉnh mộng. Chân nguyên tìm về .

Bùi Thạch Trường Sơn
Boston, 1997