TIẾNG GỌI VIỆT NAM

Mười hai năm lính bảy năm tù
Hai mươi mốt năm một cuộc bể dâu
Tánh Linh – Hoài Đức rừng Yên Bái
Lính trận – Tù binh bạc mái đầu

Biển Lạc – Núi Ông – Cầu Nín Thở
Quân đi quét sạch lũ cuồng điên
Ngờ đâu chớp mắt tinh cầu vỡ
Quỉ lộng hồn oan dậy bốn miền

Long Giao – Suối Máu tù trơ xương
Mìn gở phanh thây máu đỏ đường
Chiếu rách xác gom vùi gió cát
Mồ chôn vô chủ lạnh khói hương

Vợ bỏ con thơ theo cán bộ
Đồng tiền đánh đổi cả nhục vinh
Hởi ơi, canh bạc đời đen đỏ
Mỹ nhân hề chén rượu tàn canh

Mẹ già ôm áo trận thương con
Hương lính còn vương trận Động Đền
Mù mắt chờ con, con biền biệt
Con về khóc mẹ mộ không tên

Long Hải – Long Điền phu gánh cá
Nặng đôi vai gánh cả giang sơn
Đội cá mơ…… Nữ Oa đội đá
Vá trời….thẹn mặt với non sông

Bao giờ gặp lại cố nhân ơi
Lạc Tánh – Bình Tuy vắng khách mời
La Gi – Vỏ Đắt – đồi Bảo Đại
Ru thầm tiếng gọi Việt Nam ơi !

Lê-phi-Ô 4/2011