Lời Thương Chưa Ngỏ

Hạnh ngộ một lần tâm khắc sâu,
Người cùng tôi không hẹn mai sau.
Ngần ngại lời thương chưa dám ngỏ,
Nên trọn đời ta chẳng có nhau.

Uyên Thúy Lâm