GIÁNG SINH CÒN NỮA MẤY NGÀY

Giáng Sinh còn nữa mấy ngày
Buồn vui nào biết bước rày còn đây!
Buồn chiều vạt nắng theo mây
Trôi ngang đầu núi chiều lây lất chiều

Giáng Sinh nỗi nhớ càng nhiều
Mờ sương nẽo vắng tiêu điều phố xa
Ta đi mấy cỏi tìm ta
Tai nghe thiên cổ giọng ngà tiếng xưa

Giáng Sinh thánh nhạc chiều đưa
Bình an máng cỏ đong đưa chúa hài
Chúa ơi xin chúa một ngày
Cho tôi mãn kiếp lạc loài bờ hoang

Nam Thảo