XƯỚNG HỌA

Chỉ Ba Đao

Số Lần Xem: 45 Giảo Kim* ráng sức chỉ ba đao Tại hạ dao cùn thấp chẳng cao Loạn kiếm so găng loè ánh chớp Cuồng gươm chém gió bỡn hoa đào Trên vai rượu đắng vang lời ngọc Dưới […]

Đọc Thêm